Guiden

Gåsholmen naturreservat

foto från www.magnuz-se.com/

Naturreservatet Gåsholmen bildades redan 1945 och består av de tre små öarna Gåsholmen, Gåsholmsskäret och Gåsholmshatten i Södra Björkfjärden. Öarnas berggrund består av sandsten från jotnisk tid och har på grund av detta höga geologiska värden. Vegetationen består av ädellövträd med stort inslag av lind. Även alm, ask, hägg och hagtorn förekommer. I fältskiktet finns bland annat en riklig förekomst av liljekonvalj.  Gåsholmarna är den enda kända lokalen i Stockholms län för rutlåsbräken (Botrychium matricarifolium) – oklart om den finns kvar. Öarna har ett rikt fågelliv med mås-, tärn- och hägerkolonier.

Ändamålet med reservatet är att bevara öarna i sitt naturliga tillstånd. Vegetationen skall i princip tillåtas att utvecklas fritt med undantag för vissa punktinsatser med röjning i ädellövbestånden. De geologiska och ornitologiska värdena skall liksom de botaniska värdena uppmärksammas och skyddas. Öarna skall vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet. Öarna nås endast med egen båt och de saknar natthamn.

Etiketter:

Kommentera