Guiden

images-2

Eldgarnsö naturreservat

Eldgarnsö naturreservat ligger nordost om Färingsö i Ekerö kommun. Reservatets inre och östra del domineras av ädellövskog. Landskapet i övrigt är omväxlande med öppna åkermarker, barrskog och strandängar med breda vassbälten. Eldgarnsö är känd för sitt täta bestånd av mistel. Jag har som tradition att gå stigen runt varje försommar. Den är 6 km lång och från parkeringen kommer man först till en gammal ekhage där det växer lungört, tandrot och vårärt. Markerna hålls öppna genom bete av nötkreatur. En vandring runt Eldgarnsö ger garanterat en fin upplevelse – jag väljer gärna en vardag för då får jag vara ensam med min naturupplevelse.
Ädellövskogen på Eldagarnsö domineras av ek, ask och alm. Innan lövsprickningen ser man rikligt av den fridlysta misteln i trädkronorna. Misteln vill egentligen ha ett betydligt varmare klimat än vårt för att trivas. Den mistel som växer här är reliktart (kvarleva) från varmare tidsperioder. Misteln klarar sig här tack vare det relativt milda klimatet i Mälardalen. Misteln är en halvparasit som utnyttjar värdträdets kärlsystem för att komma åt näring och vatten. Främst förekommer den på lind, lönn och fruktträd. Fröna sprids med fåglarnas spillning efter att de ätit de klibbiga bären.
Fågellivet är rikt och arter som bivråk, göktyta och ortolansparv förekommer. På den nordöstra sidan av ön växer underviol och nattviol i ädellövskogens skugga.
På Eldgarnsö finns flera sällsynta insektsarter som främst är knutna till ädellövskogen. Många är beroende av en särskild värdväxt för att överleva. En långhorning (skalbagge) som finns på ön lägger till exempel sina ägg i lindar som angripits av mistel. /johan

Etiketter:

Kommentera