Guiden

Djurgårds naturreservat

Näktergal (Luscinia luscinia) oansenlig med fantasifull sång

Djurgårds naturreservat bildades redan 1967 och det omfattar två större skogbevuxna åkerholmar belägna i ett öppet odlingslandskap 1 kilometer nordost om Stenhamra. Det är sju hektar stort omges av odlad mark och anses inte vara lättillgängligt. Syftet med reservatet är att skydda två områden som är värdefulla för fågellivet och småviltet. Åkerholmarna är klädda av täta, nästan ogenomträngliga buskage. Viltrikedomen är stor och fågellivet rikt, bland annat finns här gott om näktergal. I nordligaste delen finns flera fornlämningar. Gå inte över åker med växande gröda. Gå inte heller över gården Morsarvet i väster.

Etiketter:

Kommentera