Guiden

210px-Bombmurkla

Bonavik naturreservat

”Syftet med reservatet skall vara att bevara ett för naturvården värdefullt barrskogsområde på sandig mark med dess växt- och djurliv, med särskild vikt på insekter knutna till sand. Den biologiska mångfalden knuten till barrskog på rullstensåsar ska bevaras och stärkas.” Så skriver Länstyrelsen i sitt beslut från december 2007. Bonavik är beläget på en del av en av landets mäktigaste rullstensåsar, Uppsalaåsen. Vid Bonavik har åsen en osymmetrisk tvärprofil med en brantare sluttning åt öster. På östra sidan förekommer strandterrasser och strandvallar som har bildats under landhöjningen. Stora delar av åsen har nyttjats för täktverksamhet. Det som är intressant ur naturvårdssynpunkt är att den gamla täkten inte har efterbehandlats genom släntning och plantering som annars är brukligt. Det gör att en lång rad arter trivs här som i många fall är hotade till sin existens, i första hand sandlevande insekter. Även om den vanliga besökaren kanske inte alltid upptäcker dessa arter så utgör just detta ett av skälen för reservaten. Även granskogen på områdets östsluttning är en så kallad nyckelbiotop som utgör livsmiljö för många sällsyntar arter. Exempel på arter som kan påträffas i eller nära reservatet är:
Svampar: Bombmurklan, Sarcosoma globosum, förekommer i granskogen på östsluttningen. Den lilaköttiga taggsvampen, Sarcodon fuligineoviolaceus har påträffats i området.
Insekter: Vårsidenbi, Colletes cunicularius, bibagge, Apalus bimaculatus och klöversobermal, Anacampsis fuscella. Trumgräshoppa, Psophus stridulus, som är knuten till torrängar med gynnsamt lokalklimat, har påträffats i anslutning till torpet i södra delen av reservatet.
Fåglar: Backsvala har noterats i området. De stora tallarna på åsen kan utgöra lämpliga boplatser för fiskgjuse. Området utgör också en värdefull miljö för hackspettar som större hackspett, spillkråka och gröngöling.
Växter: Och det som jag personligen tycker är mest intressant är att orkidén knärot, Goodyera repens, förekommer i en mindre population.
Ekerö-Musöleden
går igenom reservatet och området är trots sin litenhet ett trevligt strövområde. Området kan även vara lämpligt som exkursionsobjekt för att visa Uppsalaåsens uppbyggnad.

Etiketter:

3 kommentarer till “Bonavik naturreservat”

 1. Rolf Melin skriver:

  Varför är vägen till Bonaviks naturreservat så dåligt skyltat, det enda vi hittade vid Bonavik var en sur gubbjävel i en traktor. Aldrig mera kommer vi att leta efter naturreservat på Ekerö.

 2. Johan skriver:

  Visst är det tråkigt när det är dåligt skyltat. Det var faktiskt därför vi startade Ekeröguiden för vi tyckte att vi ville hjälpa till att lyfta fram fina områden på Mälaröarna. Men vi kan självklart inte ta ansvar för skyltning ute i verkligheten, det går långt utanför vårt ideella engagemang – i detta fall får vi tillsammans vända oss till Länsstyrelsen för att få bättring./johan

 3. Simon Stålenhag skriver:

  Jag har ett diffust minne från barndomen om Bonavik. Jag illustrerade det och la upp det bland alla mina andra mälaröfantasier. De måste ha rivit de där stormtapparna för de finns inte där längre…

  http://www.simonstalenhag.se/bilder/stormtappar.jpg

Kommentera