Mat, natur & kultur på Ekerö

Alla inlägg om "naturreservat"


Natur

Slåttergille i Väsby hage

Skapat 16 juli, 2013 av Johan

Naturskyddsföreningen inbjuder till Slåttergille. Det har nu blivit dag att ta farväl av slåtterängens prakt och fägring med åtgärder för nästa års blomning. En varsam slåtterbalk har gjort grovarbetet i förväg och vi reser tillsammans de volmar som får symbolisera vår strävan att bevara ett landskap med äng och hage. Ta med räfsa, tjuga och matkorg.
Plats:
Naturreservatet Väsby hage på Munsö. Samling vid entrén till reservatet nära färjeläget mot Adelsö. Sjöängen, Ekerö.
Arrangör:
Mälaröarnas naturskyddsförening
Ledare:
Kenneth Bengtsson och Bengt Nilsson.
Vid tveksam väderlek ring och kolla med Kenneth Bengtsson 070-776 05 57 eller besök vår hemsida http://allom.se/events/slattergille-i-sommarhagen#sthash.DoZWvo2I.dpuf

 

Etiketter:
Natur

Blomsterutflykt till Eldgarnsö

Skapat 1 februari, 2013 av Johan

Naturskyddsföreningen inbjuder till vårvandring på Eldgarnsö. Så här års, när våren är som vackrast, kan vi njuta av granna och rara blommor i ekbackar och hassellundar samt lyssna till trastar, näktergal och många andra sångfåglar. Vi vandrar lugnt längs en strandnära stig, som slingar sig fram genom ömsom tät ömsom öppen lövskog nära vidsträckta åker- och betesmarker. Kikare, flora och matsäck ger en extra krydda åt vandringen, som är lämplig för alla, inte minst för familjer med barn. Kunniga och inspirerande ledare är Anne-Marie Björn och Pelle Johnsson, vars entusiasm smittar av sig. Ej bilburna kan få klimatsmart transport kl. 09.30 från kommunhuset Tappström.

Etiketter: , ,
Natur

Kvällsvandring på Eldgarnsö

Skapat 16 maj, 2012 av Johan

Friluftsfrämjandet inbjuder till en kvällsvandring på Eldgarnsö. Det blir en vandring i det intressanta naturreservatet för att bland annat titta på mistlarna, mängderna av liljekonvalj och för att lyssna på vårfåglarnas kvällskonsert. Vi går i lugn takt, stannar ofta för att lyssna på fåglar och titta på växter.
ANMÄLAN: Ivar Danefjäll. 070-56 050 56, 08-56031717
KOSTNAD: Fritt för medlem, övriga 30 kr kontant
TAG MED: Kikare och kvällsfika. Stövlar eller grova skor rekommenderas.

Etiketter: ,
Natur

Fagning av Väsby fagra hage

Skapat 5 april, 2012 av Johan

Naturskyddsföreningen inbjuder dig att vara med att faga vid Väsby hage. Blomsterprakten i slåtterängen i Väsby hages naturreservat är ett resultat av många års dagsverken under tidig vår. Löv och nedfallna grenar skall bort. Samåkning kl 09:30 från kommunhuset eller Träkvista torg.

Etiketter:
Natur

Husby naturreservat

Skapat 5 januari, 2012 av Johan

Husbyområdet utgörs av en del av Uppsalaåsen. Åsen stupar brant mot öster, där det utefter hela sidan finns tydliga strandvallar och strandterrasser. I norr finns en markerad västsluttning med enstaka valar, terrasser och antydningar till mindre klapperstensfält. I söder är största delen barrskogsbevuxen, där skogen har ett botaniskt värde som naturskog.
Den nordvästra delen av reservatet ingår i ett större område med fornlämningar från yngre järnåldern (500 – 1050 e kr). Strax norr om reservatet ligger storhögen Björn Järnsidas hög. Björn Järnsida ska ha varit en av Ragnar Lodbroks söner och ska ha deltagit i faderns erövring av Paris. Namnet järnsida fick han eftersom han aldrig blev skadad i strid. Enligt legenden fick han Svitjod i arv av sin far medan brodern ärvde resten av Skandinavien. Gravfältet har sannolikt utgjort begravningsplats för befolkningen i den närliggande Husbygården som är en av Upplands många kungsgårdar.
Terrängen är mestadels lättframkomlig och utsikten över vattnet till Svartsjölandet är storslagen. Ändamålet med reservatet är främst att bevara ett geologiskt skyddsvärt och kulturhistoriskt intressant åsavsnitt av Uppsalaåsen samt att bevara ett värdefullt strövområde för friluftslivet. Inga anläggningar ska anordnas för friluftslivet med undantag av en mindre parkeringsplats i anslutning till reservatet.

Etiketter: ,
Natur

Skansholmen naturreservat

Skapat 5 januari, 2012 av Johan

Bild från Kristinebergs båtklubb

Reservatet omfattar ön Skansholmen i Lövstafjärden i Mälaren. Ön som endast två hektar stor är bevuxen av lövskog, till stor del ädellövskog med lind och ek. Floran är delvis lundartad men partier med torrbacksflora finns också. Skansholmen används som klubbholme av Kristinebergs båtklubb som har bryggor och vissa byggnader på ön. Syftet med reservatet är att skydda och bevara ett värdefullt lindbestånd samt att reglera förfogandet över en ö lämpad för båtsport och rörligt friluftsliv.

Etiketter:
Natur

Gåsholmen naturreservat

Skapat 5 januari, 2012 av Johan

foto från www.magnuz-se.com/

Naturreservatet Gåsholmen bildades redan 1945 och består av de tre små öarna Gåsholmen, Gåsholmsskäret och Gåsholmshatten i Södra Björkfjärden. Öarnas berggrund består av sandsten från jotnisk tid och har på grund av detta höga geologiska värden. Vegetationen består av ädellövträd med stort inslag av lind. Även alm, ask, hägg och hagtorn förekommer. I fältskiktet finns bland annat en riklig förekomst av liljekonvalj.  Gåsholmarna är den enda kända lokalen i Stockholms län för rutlåsbräken (Botrychium matricarifolium) – oklart om den finns kvar. Öarna har ett rikt fågelliv med mås-, tärn- och hägerkolonier.

Ändamålet med reservatet är att bevara öarna i sitt naturliga tillstånd. Vegetationen skall i princip tillåtas att utvecklas fritt med undantag för vissa punktinsatser med röjning i ädellövbestånden. De geologiska och ornitologiska värdena skall liksom de botaniska värdena uppmärksammas och skyddas. Öarna skall vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet. Öarna nås endast med egen båt och de saknar natthamn.

Etiketter:
Natur

Djurgårds naturreservat

Skapat 5 januari, 2012 av Johan

Näktergal (Luscinia luscinia) oansenlig med fantasifull sång

Djurgårds naturreservat bildades redan 1967 och det omfattar två större skogbevuxna åkerholmar belägna i ett öppet odlingslandskap 1 kilometer nordost om Stenhamra. Det är sju hektar stort omges av odlad mark och anses inte vara lättillgängligt. Syftet med reservatet är att skydda två områden som är värdefulla för fågellivet och småviltet. Åkerholmarna är klädda av täta, nästan ogenomträngliga buskage. Viltrikedomen är stor och fågellivet rikt, bland annat finns här gott om näktergal. I nordligaste delen finns flera fornlämningar. Gå inte över åker med växande gröda. Gå inte heller över gården Morsarvet i väster.

Etiketter:
Natur

Bonavik naturreservat

Skapat 1 januari, 2012 av Johan

”Syftet med reservatet skall vara att bevara ett för naturvården värdefullt barrskogsområde på sandig mark med dess växt- och djurliv, med särskild vikt på insekter knutna till sand. Den biologiska mångfalden knuten till barrskog på rullstensåsar ska bevaras och stärkas.” Så skriver Länstyrelsen i sitt beslut från december 2007. Bonavik är beläget på en del av en av landets mäktigaste rullstensåsar, Uppsalaåsen. Vid Bonavik har åsen en osymmetrisk tvärprofil med en brantare sluttning åt öster. På östra sidan förekommer strandterrasser och strandvallar som har bildats under landhöjningen. Stora delar av åsen har nyttjats för täktverksamhet. Det som är intressant ur naturvårdssynpunkt är att den gamla täkten inte har efterbehandlats genom släntning och plantering som annars är brukligt. Det gör att en lång rad arter trivs här som i många fall är hotade till sin existens, i första hand sandlevande insekter. Även om den vanliga besökaren kanske inte alltid upptäcker dessa arter så utgör just detta ett av skälen för reservaten. Även granskogen på områdets östsluttning är en så kallad nyckelbiotop som utgör livsmiljö för många sällsyntar arter. Exempel på arter som kan påträffas i eller nära reservatet är:
Svampar: Bombmurklan, Sarcosoma globosum, förekommer i granskogen på östsluttningen. Den lilaköttiga taggsvampen, Sarcodon fuligineoviolaceus har påträffats i området.
Insekter: Vårsidenbi, Colletes cunicularius, bibagge, Apalus bimaculatus och klöversobermal, Anacampsis fuscella. Trumgräshoppa, Psophus stridulus, som är knuten till torrängar med gynnsamt lokalklimat, har påträffats i anslutning till torpet i södra delen av reservatet.
Fåglar: Backsvala har noterats i området. De stora tallarna på åsen kan utgöra lämpliga boplatser för fiskgjuse. Området utgör också en värdefull miljö för hackspettar som större hackspett, spillkråka och gröngöling.
Växter: Och det som jag personligen tycker är mest intressant är att orkidén knärot, Goodyera repens, förekommer i en mindre population.
Ekerö-Musöleden
går igenom reservatet och området är trots sin litenhet ett trevligt strövområde. Området kan även vara lämpligt som exkursionsobjekt för att visa Uppsalaåsens uppbyggnad.

Etiketter:
Natur

Huvududden, naturreservat

Skapat 1 januari, 2012 av Johan

Vi har en speciell förkärlek för grusåsar eftersom vi bodde en tid i Bålsta och där kämpade vi hårt för att rädda de sista resterna av Uppsalaåsen. Den kampen fördes dock förgäves. Men här på Mälaröarna finns fortfarande vissa möjligheter att uppleva åsmiljön. En sådan plats är naturreservatet Huvududden – som instiftades år 2004 – och som sträcker sig cirka en kilometer ut i Mälaren. Det är en halvö som är täckt med glest tallbestånd med inslag av gran i de lägre partierna.
I reservatets norra del finns en dödisgrop med ett vackert, ca 120-årigt granbestånd, som har en medelhöjd av ca 30 m. Söder om åsen mot Menhammarsviken finns en beteshage med enstaka grova ekar och tallar.
”Ändamålet med reservatet är att skydda ett åsparti av betydande naturskönhet och med ett för landskapsbilden känsligt läge, samt att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område, som därjämte är ett objekt av betydande vetenskapligt och pedagogiskt värde.” skriver länstyrelsen i sin presentation av området.

 

 

 

 

 

 

 

Etiketter:
Natur

Björkö naturreservat

Skapat 12 november, 2011 av Johan

Björkö är mest känt för att här ligger Sveriges mest kända fornlämning – Birka – som tillsammans med Hovgården på Adelsö är uppsatt på Unescos världsarvslista. Betydligt mindre uppmärksammat är naturreservatet på Björkö som endast är 1,6 ha stort. Området består av gammal barrskog. Många av träden har en ålder av över 200 år. Det lilla skogsområdet ger ett relativt opåverkat intryck med få spår från avverkningar. Även delar av den omgivande skogen ger ett opåverkat intryck. Ändamålet med reservatet är att bevara den naturskogsliknande vegetationen utan avverkningar eller röjningar. Länsstyrelsen och kommunen – som är förvaltare – har inga ambitioner att  iordningställa några anordningar för allmänhetens friluftsliv.

Etiketter:
Natur

Väsby Hage naturreservat

Skapat 29 maj, 2011 av Jesper

Längst ut på Munsö i Mälaren ligger Väsby hage. I reservatet finns stora sammanhängande hagmarker med pampiga ekar som ger området dess karaktär. Området växlar mellan öppna ängs- och betesmarker och slutna skogspartier. Väsby hage är lättvandrat och lämpar sig väl för strövtåg. På Roparhällsudden vid Mälarstranden i väster finns fina badklippor. Personligen besöker jag Väsby Hage helst tidigt på våren innan betesdjuren är utsläppta. Betet är en förutsättning för den rika floran. Men jag är inte helt trygg med stora betesdjur omkring mig. Större delen av Väsby hage betas med kor och får, men slåtter sker också i en mindre del av reservatet. Området har brukats för slåtter i många hundra år.
Floran är mycket rik och i mitten av juli blommar brudbröd och vildlin. Det lilla oansenliga gräset älväxing ger delar av markerna en blåviolett ton när det blommar. Här kan man också hitta den lilla ormbunken ormtunga.
Den varierande växtligheten i reservatet ger utrymme för ett rikt djurliv, bland annat förekommer gullvivefjärilen, vars larver lever på gullvivan, och som har blivit alltmer sällsynt i det moderna jordbrukslandskapet. Ibland ger sig nötkråkan tillkänna med ett ljudligt kraxande på sin jakt efter hasselnötter. Den skygga stenknäcken, som knäcker körsbärskärnor och andra stenfrukter med sin kraftiga näbb, är en annan art som man kan stöta på i området. Spår av vildsvin av bökande vildsvin var väldigt påtagliga när jag besökte Väsby i våras.
Söder om reservatet ligger Hässlesandsbadet som är en kommunal badplats.

/johan

Etiketter:
Förstasidan, Natur

Eldgarnsö naturreservat

Skapat 28 maj, 2011 av Jesper

Eldgarnsö naturreservat ligger nordost om Färingsö i Ekerö kommun. Reservatets inre och östra del domineras av ädellövskog. Landskapet i övrigt är omväxlande med öppna åkermarker, barrskog och strandängar med breda vassbälten. Eldgarnsö är känd för sitt täta bestånd av mistel. Jag har som tradition att gå stigen runt varje försommar. Den är 6 km lång och från parkeringen kommer man först till en gammal ekhage där det växer lungört, tandrot och vårärt. Markerna hålls öppna genom bete av nötkreatur. En vandring runt Eldgarnsö ger garanterat en fin upplevelse – jag väljer gärna en vardag för då får jag vara ensam med min naturupplevelse.
Ädellövskogen på Eldagarnsö domineras av ek, ask och alm. Innan lövsprickningen ser man rikligt av den fridlysta misteln i trädkronorna. Misteln vill egentligen ha ett betydligt varmare klimat än vårt för att trivas. Den mistel som växer här är reliktart (kvarleva) från varmare tidsperioder. Misteln klarar sig här tack vare det relativt milda klimatet i Mälardalen. Misteln är en halvparasit som utnyttjar värdträdets kärlsystem för att komma åt näring och vatten. Främst förekommer den på lind, lönn och fruktträd. Fröna sprids med fåglarnas spillning efter att de ätit de klibbiga bären.
Fågellivet är rikt och arter som bivråk, göktyta och ortolansparv förekommer. På den nordöstra sidan av ön växer underviol och nattviol i ädellövskogens skugga.
På Eldgarnsö finns flera sällsynta insektsarter som främst är knutna till ädellövskogen. Många är beroende av en särskild värdväxt för att överleva. En långhorning (skalbagge) som finns på ön lägger till exempel sina ägg i lindar som angripits av mistel. /johan

Etiketter:
Natur

Adelsö-Sättra naturreservat

Skapat 28 maj, 2011 av Jesper

Skog som avverkas ska planteras enligt skogsvårdslagen. Det är bra. Men det ger likåldriga och tråkiga skogar. Därför blir man glad av reservatet på norra Adelsö vid Sättra. Området domineras av gammal olikåldrig barrskog med lågor och gran och tall spridda i området. Det är tydligt att området har lämnats utan skogliga ingrepp under lång tid. Ett bevis för detta är att här finns den sällsynta bombmurklan. Men om det inte lockar finns det många andra värden: mycket bär och svamp och dessutom goda möjligheter till bad och grillning vid den fina naturstranden. Skogsområdet har även uppmärksammats i Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Biotoptypen med de kvaliteter som noterats vid nyckelbiotopsinventeringen är idag ovanlig. Sammantaget är det faktorer som ger området ett mycket högt naturvärde. Reservatet har bildats år 2004 och är ca 26 ha stort. /johan.

 

Etiketter: